fredag 28 juni 2013

Jag INVESTERAR, alltså kommer jag bli FRI, Del 43, (Om aktieutdelningar:3)

(Detta inlägg hör till bokföljetongen på min blogg, genom vilken jag gratis publicerar min bok som jag har skrivit under våren)Aktiekursen kommer, i alla fall rent teoretiskt, sjunka med storleken på utdelningen när handeln med aktien startar dagen efter man senast måste ha köpt aktien för att ha rätt till utdelningen.

Följande exempel kan illustrera detta, där den sista dagen att köpa aktien för att ha rätt till utdelningen är en måndag. Vi antar att aktiekursen står i 80 kr och att styrelsen har föreslagit en utdelning om 2,8 kr per aktie, som bolagsstämman även godkänner. Det betyder att aktien idag har en direktavkastning på 3,5 %. Ja, du har rätt, den beräknades genom att ta 2,8 dividerat med 80. På måndagen handlas aktien till 80 kr och den som köper aktien då vet att denne kommer få en utdelning på 2,8 kr ungefär en vecka senare. På tisdagen kommer dock aktien att handlas utan rätt till utdelningen, vilket betyder att kursen sjunker till 77,20 kr. Utdelningen på 2,8 kr har då avskilts från aktien.

Har man för avsikt att äga aktien länge och det snart är dags för utdelning skulle man med fördel kunna vänta med att köpa aktien tills den handlas utan utdelningen. Har man ändå tänkt återinvestera utdelning, vilket man givetvis ska göra för att bygga upp sin utdelningsmaskin, kommer det att krävas ytterligare en transaktion då nya aktier ska köpas för utdelningen. Investeraren kommer i sådana fall drabbas av dubbelt courtage inom loppet av bara några dagar. Det går visserligen att kombinera återinvesteringen av utdelningen med en nyinvestering för att bara drabbas av courtage en gång.

För att illustrera detta kan vi studera följande exempel. Vi antar att man ska köpa aktier för 10 000 kr i bolaget i exemplet ovan. Köper man dem på måndagen kommer man betala 80 kr per aktie. Nästa dag kommer kursen sjunka till 77,20 kr och man får en tid senare 2,8 kr per aktie inbetalt på sitt konto då utdelningen betalas ut. Köper man aktier i företaget för 10 000 kr kommer man kunna köpa 125 aktier på måndagen, 10 000 delat med 80. Utdelningen blir då totalt 125*2,8 kr, vilket uppgår till 350 kr. Aktiekursen har på tisdagen, teoretiskt, sjunkit till 77,2 kr, vilket betyder att ens aktier nu är värda 9 650 kr och samtidigt har man erhållit 350 kr i aktieutdelning. Detta summerar givetvis till 10 000 kr, eftersom det enda som har hänt är att man erhållit utdelning på 2,8 kr per aktie och samtidigt har aktiekursen sjunkit med motsvarande belopp.

De 350 kr man erhållit i utdelning är inte motiverat att köpa nya aktier för på en gång, eftersom courtaget skulle uppgå till ett allt för stort belopp i procent av investeringsbeloppet. Det ursprungliga aktieköpet för 10 000 kr kostade 39 kr att göra, vilket betyder att man betalade 0,39 % i courtage för att köpa aktierna i den ursprungliga transaktionen. Om man då betänker att man kommer inneha dessa aktier i kanske några decennier inser man att det blir en väldig låg kostnad utslaget på alla år.

Väljer man istället att vänta till tisdagen med att investera i företaget kommer kursen ha sjunkit till 77,2 kr och för sina 10 000 kr kan man köpa 129 (egentligen 129,53) aktier i en enda transaktion och slipper då bestyret med att erhålla en liten utdelning som ändå inte kan återinvesteras direkt.

Det är främst för de aktier som delar ut pengar en gång per år som det blir av intresse att tänka på det här sättet, och förmodligen hamnar man inte i en sådan situation särskilt ofta, de delar trots allt bara ut en gång per år. För kvartalsutdelarna skulle utdelningen varje kvartal för den här aktien vara 0,7 kr per aktie, alltså en fjärdedel av 2,8 kr, eller 0,875 % av kursen på 80 kr. Med tanke på att de flesta aktiekurser dagligen rör sig med någon procent upp eller ner kommer det faktum att kvartalsutdelningen avskiljs från aktien i det här fallet påverka kursen så lite att det in te är nödvändigt att vänta med aktieköpet.

Det här med transaktionskostnader är en viktig faktor att tänka på när man handlar med aktier och ett ytterligare motiv till att inte vara för aktiv när det gäller sitt aktieinvesterande. Är man för aktiv när man köper och säljer aktier kommer transaktionskostnaderna äta upp en stor del av kapitalet. Som ett extremexempel kan vi tänka oss att en person köper aktier för 5 000 kr i ett visst företag den första januari. Han säljer sedan dessa i mitten av månaden för att sedan i början på nästa månad köpa tillbaka dem, eftersom han har insett att han varje månad kan göra en liten vinst genom att följa denna strategi. Det resulterar i att personen två gånger per månad drar på sig en kostnad på 39 kr, alltså 78 kr per månad. När ett år har passerat kommer dessa aktier att ha genererat en transaktionskostnad på 936 kr, eller nästan 20 % av det ursprungliga kapitalet. Hade aktierna behållits efter det första köpet hade courtaget endast uppgått till 0,78 % av investeringen.

Handlar man med stora belopp, några hundratusen kr per affär kommer man givetvis ner i ett betydligt lägre courtage, kring 0,1 % eller lägre, lite beroende på vilket avtal man har med sin mäklare. För den normala aktieinvesteraren som den här boken är tänkt att tilltala, är det inte frågan om att handla med så stora belopp på månadsbasis. Det är därför klart motiverat att köpa aktier i ett investeringssparkonto och sedan äga dem långsiktigt. De aktierna man ska investera i är de stabila aktierna med utdelningstillväxt, de man inte dagligen behöver oroa sig över hur det går för företaget – utan istället kan se fram emot stigande utdelningar och aktiekurser. Att betala 39 kr en enda gång för att sedan äga samma aktier under 10 år, 20 år , 30 år eller kanske ännu längre tid är nästan gratis – och helt utan några förvaltningsavgifter.

Den som är aktiv och gör många affärer kan givetvis tjäna pengar som uppgår till betydligt större belopp än courtaget, men det är en annan typ av investerare det handlar om i så fall, som den här boken inte är riktad till. Väljer man att vara så pass aktiv med sina aktier kommer det att kräva många timmars nedlagt tid, det blir som ett heltidsarbete, och för att det ska vara motiverat jämfört med att använda sig av en köp-och-behåll strategi i stabila utdelningsökande aktier måste avkastningen motivera det. Uppnår man samma avkastning på lång sikt genom att lägga ner fem timmar per dag som att lägga ned en (1) timme i månaden på sina aktier, inser man enkelt att det kan vara läge att se över sin strategi. Den som är helt passiv idag och alltså bara har pengar på bankkontot samt i fonder kommer enbart genom att lägga ner denna timme i månaden spara in åtskilliga tusenlappar per år och samtidigt ha en betydligt högre avkastning på sina pengar. Ju yngre man är, desto mer tid har man på sig att låta pengarna växa och bygga upp en enorm utdelningsmaskin som gör att man i framtiden kan blir fri – alltså leva på aktieutdelningar.     

Sammanfattning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar