måndag 20 maj 2013

Vad är en aktie?

Vad är en aktie och hur får du avkastning genom att äga aktier?

(Detta inlägg är INTE en del av boken jag om några dagar kommer börja publicera gratis här på bloggen)

Vad är en aktie egentligen? Oavsett om man själv är aktiv på börsen eller inte har någon erfarenhet alls av aktiehandel har alla hört talas om aktier. Alla har säkert hört om någon som tjänat pengar på aktier eller någon som förlorat pengar på aktier. Jag kommer här kort att reda ut vad en aktie är för något samt vilka de huvudsakliga riskerna är när man äger aktier och vad man kan förvänta sig för typ av avkastning genom att placera sitt kapital i aktier. Denna text riktar sig alltså till er som är nya på området aktieinvestering. Kortfattat kan man säga att en aktie är tre olika saker. En aktie är följande: en ägarandel i ett aktiebolag, en finansieringskälla för aktiebolaget samt en kapitalplacering för aktieägaren. 

Aktie som finansieringskälla

Jag kommer i den nedanstående förklaringen av vad en aktie är fokusera på aktien ur aktieägarens/kapitalplacerarens perspektiv, och då alltså att en aktie är en ägarandel samt en kapitalplacering, därför berör jag aktier som finansieringskälla kortfattat här. Med finansieringskälla menas helt enkelt att ett aktiebolag som är i behov av kapital, exempelvis om det gjort förlust under fler år i rad eller om det ska växa kraftigt, kan ge ut nya aktier (nyemission) som placerare kan köpa och således får bolaget in nytt kapital. Ett annat sätt för aktiebolaget att få in kapital är att låna pengar. Ett bolag kan givetvis inte låna hur mycket pengar som helst, framförallt inte om det visar sig att det gått dåligt för bolaget under några år. Då blir givetvis borgenärerna (de som lånat ut pengar) mindre benägna att låna ut mer pengar. Bolagets samtliga tillgångar måste ha finansierats på något sätt, antingen genom eget kapital (vilket är aktieägarnas kapital), alltså aktiekapital och balanserade vinster eller genom skulder. Detta utgör bolagets balansräkning, i vilken Tillgångar = Eget kapital+Skulder. 

En aktie är en ägarandel av ett verkligt bolag

En aktie representerar en ägarandel av ett bolag. Har du själv startat en restaurang i form av ett aktiebolag och det bara är du som har investerat aktiekapital i verksamheten är du ensam ägare av bolaget, du äger alla aktier. Oavsett om det endast finns 1 aktie, 100 aktier eller 100 000 000  aktier äger du dem alla och äger således restaurangverksamheten till 100 %. När det handlar om offentliga aktiebolag, alltså de som är noterade på en börs kan vem som helst köpa aktier i bolaget. Det faktum att bolaget är noterat på en börs, exempelvis Stockholmsbörsen, betyder att bolagets aktier är upptagna till handel där. Jag, liksom vem annan som helst, kan köpa och sälja aktier på börsen. 

För att ta ett verkligt exempel kan vi studera ett bolag som alla känner till - Hennes & Maurits, eller H&M som jag i fortsättningen benämner det. Per den 30:e april 2013 var H&M uppdelat i 1 655 072 000 aktier, alltså över 1,6 miljarder aktier. Äger man en aktie i H&M är man således stolt ägare av mindre än 1 miljarddel av bolaget. Det faktum att H&M är uppdelat i så många aktier kanske ger bilden av att man egentligen inte äger något av bolaget, men antalet aktier måste givetvis sättas i relation till vad bolaget omsätter, hur stor balansräkningen är, hur stor vinst de gör och så vidare. År 2012 omsatte H&M 120 799 000 000 kr, alltså sålde de för ungefär 73 kr per aktie. Vinsten var 16 867 000 000 kr, vilket blir 10,19 kr per aktie. 

En aktie representerar alltså en ägarandel i ett börsnoterat bolag. Som aktieägare har man rätt till en del av bolagets vinst, en del av bolagets tillgångar samt att på bolagsstämman utöva sin rösträtt i fråga om exempelvis val av styrelse samt utdelningsnivå. Som vanlig privatinvesterare inser man snabbt att makten inte kommer rubbas bara för att man köper några aktier i ett visst bolag. Att äga 1/100 000 000 av ett bolag, eller 0,000001 %, av ett bolag är inte så mycket sett i relation till de stora ägarna som kanske äger några eller ett tiotal procent.

Risken med att äga aktier

Man kan som aktieägare i ett publikt bolag aldrig bli personligt ansvarig för bolagets skulder. Skulle exempelvis H&M ha svårt att betala en skuld till banken kommer givetvis inte du få ett samtal hem till dig där de säger "H&M har en obetald skuld till oss och vi ser att du äger aktier i bolaget, alltså är delägare, så därför ber vi nu dig att betala 3 miljarder till oss". Ett aktiebolag är en egen juridisk person, vilket betyder att det är bolaget som självt är ansvarigt för sina skulder. Det faktum att ett börsnoterat bolag är ett aktiebolag, alltså en juridisk person, betyder att bolaget själv kan ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder.

Den "enda" risk man tar som aktieägare är att förlora det belopp man köpt aktier för. Köper man en aktie i det börsnoterade bolaget Bluff&Båg AB, för 250 kr, och bolagets affärsidé inte håller, det går allt sämre och det tvingas gå i konkurs, kommer man alltså  förlora sina 250 kr, men inte mer. Visserligen kan bolaget äga en hel del tillgångar, vilket givetvis fortfarande har ett värde. Samtidigt har förmodligen bolaget en hel del skulder, långfristiga skulder som banklån och kortfristiga skulder som skatteskulder och leverantörsskulder som ska betalas om det finns några tillgångar kvar i bolaget vid konkursen. Aktieägarna är lågt prioriterade vid en konkurs, vilket skulle kunna uttryckas som att de får det som blir kvar när fordringsägarna fått betalt för sina fordringar på bolaget. Eftersom aktiebolaget har gått hela vägen till konkurs är fallet ofta så att inte ens borgenärerna (de som lånat ut pengar, exempelvis banker) får tillbaka alla sina pengar. Det betyder att det sällan är något kvar till aktieägarna. Ett stort börsnoterat bolag man väljer att investera pengar i går givetvis inte bara helt plötsligt i konkurs. Att investera i aktier i stora, stabila bolag med lång historik och sunda finanser är givetvis väldigt tryggt sett till risken för konkurs. Hur stor är sannolikheten för att H&M, Atlas Copco, Wal-Mart eller Coca-Cola helt plötsligt börjar gå jättedåligt och tvingas gå i konkurs? Givetvis minimal.

Avkastning till dig som aktieägare

De två främsta belöningarna man som aktieägare ser fram emot, vilket gör det motiverat att ta risken att äga en andel (aktie) av ett bolag, är dels årliga aktieutdelningar samt en värdestegring i bolaget som förhoppningsvis återspeglas genom ökade aktiekurser. Bolaget gör förhoppningsvis en vinst. Denna vinst kan sedan användas för att antingen återinvesteras i bolaget eller delas ut till ägarna. Då det är viktigt att bolaget fortsätter utvecklas, förnya sig, byta ut gamla maskiner och inventarier med mera är det motiverat att inte dela ut hela vinsten. Hur stor andel av vinsten som kan delas ut beror givetvis mycket på vad det är för bolag, i vilken mognadsfas det befinner sig i samt i vilken bransch. Normal på Stockholmsbörsen, bland de större bolagen, brukar vara att cirka 30-50 % av vinsten sett till en konjunkturcykel delas ut till aktieägarna. Ibland kan det även förekomma extrautdelningar, även om dessa är att betrakta som undantagsfall. Utdelningen kommer dig som aktieägare i de stora svenska börsnoterade bolagen till del under våren. De svenska bolagen delar ut pengar en gång per år. Vad gäller exempelvis amerikanska bolag, vilka jag äger en del, så delar de ut pengar oftare, vanligtvis kvartalsvis. Det finns även en del amerikanska bolag som delar ut pengar månadsvis till dig som aktieägare. När det gäller nordiska bolag, alltså danska, norska och finska, gäller samma utdelningsfrekvens som för svenska bolag, alltså den är i huvudsak koncentrerad en gång under året, vanligtvis till våren.

Det andra man som aktieägare är intresserad av är värdetillväxten i bolaget, vilket sedan förhoppningsvis återspeglar sig i börskursen. När bolaget gör vinst ökar det egna kapitalet, och när bolaget gör förlust minskar det. Det egna kapitalet är den del av bolagets tillgångar som tillhör aktieägarna. Vi konstaterade ovan att Tillgångar = Eget kapital+Skulder, vilket betyder att Eget kapital = Tillgångar-Skulder. Det betyder att om bolaget skulle likvideras, alltså att alla tillgångar säljs och dessa pengar man får in från försäljningen används till att betala av samtliga skulder, så återstår det egna kapitalet, vilket tillhör ägarna. Delas det egna kapitalet på antalet aktier erhålls siffran eget kapital/aktie. I fallet HM var det egna kapitalet den 31 december år 2012, 43 835 000 000 kr, vilket betyder att eget kapital per aktie var cirka 27 kr. Även detta nyckeltal skiljer sig mycket från bransch till bransch, där HM har ett väldigt lågt kapitalbehov då de inte äger stora produktionsanläggningar, det mesta köps in från underleverantörer. Om vi antar att det egna kapitalet fördubblas efter sju år representerar alltså en aktie 54 kr i eget kapital istället för 27 kr. Vid samma värdering, exempelvis 8x bokfört värde på eget kapital för HM-aktien skulle aktiekursen öka från 216 kr till 432 kr. Det är givetvis flera faktorer som påverkar värderingen av en aktie. Gör bolaget förlust minskar det egna kapitalet, skulle det halveras till 13,5 kr per aktie skulle aktiekursen vid samma värdering vara 108 kr. Det är givetvis framtidsutsikterna som till stor del påverkar värderingen. 

Det bör noteras, för den som är nybörjare på aktieområdet, att aktiekursen till stor del lever sitt egna liv. Det är köparna och säljarna på börsen som bestämmer aktiekursen. Dessa utgörs av människor (visserligen har så kallad robothandel mer och mer tagit över) vilket betyder att det till stor del är känslor som girighet och rädsla som styr aktörernas beslut. Även om man är nybörjare på börsen har det säkerligen inte undgått någon att det under de senaste 15 åren varit kraftiga svängningar upp och ned på börsen. Det har resulterat i börsuppgångar på hundratals procent under en period av några år för att sedan på kanske ett halvår halveras i värde och sedan stiga till mer "normala" nivåer igen.

Aktieutdelning = Inkomstinvestering

Personligen ser jag på aktier som en inkomstinvestering, det är därför jag föredrar att investera i aktier med stabil utdelningstillväxt. Det betyder att jag genom att investera i bolag med sunda finanser, som genererar stadiga vinster, växer något samt handlas till rimliga kurser, ger mig som aktieägare en stadigt ökande belöning för mitt risktagande i form av aktieutdelning. Om sedan börsens aktörer agerar irrationellt och antingen handlar upp kursen till orimligt höga nivåer eller paniksäljer aktien så att den sjunker kraftigt, vet jag att jag fortfarande äger en del av ett stabilt bolag och kan se min inkomst, alltså aktieutdelning, stadigt öka. Även om aktiekursen dagligdags svänger upp eller ner är det viktigt att hela tiden ha i medvetandet att det är en andel av ett riktigt bolag man som aktieägare innehar. Ser man bara till aktiekursen är det lätt att bli orolig. Att då se till det fundamentala i bolaget, alltså dess resultaträkning, balansräkning samt kassaflödesanalysen och där konstatera att bolaget går bättre och bättre, skulle lugna de flesta. Tyvärr är det nog många som försöker tjäna de snabb pengarna på aktier och helt bortser från det fundamentala. På grund av det drabbas många av panik när kurserna faller och följer flocken, alltså säljer sina aktier lågt. Hur rationellt är egentligen det? Vill man köpa en miljondel av Bolaget X för 50 kr, 100 kr, eller 150 kr? Givetvis vill man betala så lite som möjligt. Att handla aktier i kvalitetsbolag när det är kris är ett modernt sätt att gräva guld!

Vad är en aktie? - Sammanfattning

För att då återgå till den ursprungliga frågan: Vad är en aktie? kan det sammanfattas i nedanstående punkter. En aktie är:


  • En ägarandel av ett börsnoterat aktiebolag
  • En finansieringskälla för aktiebolaget
  • Som aktieägare riskerar man "endast" att förlora beloppet man köpt aktier för
  • Som aktieägare har du rösträtt på bolagsstämman
  • Som aktieägare har du rätt till del av vinsten samt bolagets tillgångar och kanske det mest intressanta, bolagets framtida vinster och tillgångar
  • Akties pris (aktiekursen) bestäms på börsen, av köparna och säljarna
  • Att investera i aktier med stabil utdelningstillväxt gör att man inte endast behöver hoppas på att aktiekursen stiger, utan du får årligen pengar inbetalda till ditt konto (företrädesvis Investeringssparkonto
Även om det är lätt att se på en aktie som något som ändras i pris från dag till dag är det viktigt att inse att en aktie är en ägarandel i ett verkligt börsnoterat aktiebolag vars verksamhet pågår varje dag! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar